جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه های انجام شده

ثبت-احوال-املش

ثبت احوال املش

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

ثبت-احوال-آستانه

ثبت احوال آستانه

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

ثبت-احوال-رضوانشهر1

ثبت احوال رضوانشهر

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

ثبت-احوال-رودبار1

ثبت احوال رودبار

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

ثبت-احوال-شفت

ثبت احوال شفت

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

ثبت-احوال-فومن

ثبت احوال فومن

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

ثبت-احوال-لاهیجان1

ثبت احوال لاهیجان

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

ثبت-احوال-لشته-نشاء1

ثبت احوال لشت نشاء

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

موبایل-کهنی

مدل SPG-ZK 774
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

مقوای خزر شفت

مقوای خزر شفت

مدل SPG-ZK 3011
اثرانگشت

زیتون-رضایی

زیتون-رضایی

مدل SPG-ZK 774
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

روغن-موتور-سیدعلی

روغن موتور سیدعلی

مدل SPG-ZK 3011
اثرانگشت

ثبت-احوال-کوچصفهان

ثبت احوال کوچصفهان

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

ثبت-احوال-رشت-پورسینا

ثبت احوال رشت پورسینا

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

ثبت-احوال-استان

ثبت احوال استان

مدل SPG-ZK 777
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

باشگاه-حامد-پسیخان

باشگاه بزرگ حامد

مدل SPG-ZK 304
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-کف دست

باشگاه رها

مدل SPG-ZK 304
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-کف دست

باشگاه-ستاره-طلایی

باشگاه ستاره طلایی

کنترل تردد باشگاهی

رستوران-بلوطی1

رستوران بلوطی

مدل SPG-ZK 774
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

صنایع-چوبی-مبین

صنایع چوبی مبین

مدل SPG-ZK 774
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

پت-کلینیک-نیکان2

کلینیک نیکان

مدل SPG-ZK 3011
اثر انگشت

دانشگاه آزاد رشت

اثر انگشت

فاخر-صنعت-داروپوش2

فاخر صنعت داروپوش

مدل SPG-ZK 774
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-رمز عبور

مرکز-بهداشت-صومعه-سرا1

صنایع چوبی مبین

مدل SPG-ZK 304
تشخیص چهره-اثرانگشت-کارتی-کف دست