دستگاه کارت زنی - ورود و خروج کارتی

در این دستگاه ها از کارت هوشمند (کارت حضور و غیاب) یا کارت شناسایی برای تشخیص افراد درحال تردد استفاده می شود.
دستگاه کارت خوان جهان گستر در دو مدل مختلف عرضه می شوند که بطور کلی مشخصات زیر را دارند:

 دستگاه کارتی


مدل های مختلف دستگاه كارت خوان