نصب دستگاه انگشتی شرکت پرسا تک(رشت)

نصب یک عدد دستگاه اثرانگشت و کارت تحت شبکه شرکت پرسا تک(رشت) 94/7