دستگاه افزایش اعتبار - مجتمع فنی تهران (رشت)

نصب و راه اندازی دستگاه کارتخوان خدمات اعتباری/ باشگاهی بدون تماس هوشمند و شبکه در مجتمع فنی تهران در رشت - 94/06