راهبند خودرویی تمام اتوماتیک- دانشکده فنی و حرفه ای میرزا کوچک خان صومعه سرا

نصب و راه اندازی یک عدد راهبند خودرویی تمام اتوماتیک با تیرک تلسکوپی 6 متری در دانشکده فنی و حرفه ای میرزا کوچک خان صومعه سرا - 94/05