مدیریت پارکینگ خودرو-پارکینگ آدینه بقیه ا... اعظم (عج)

نصب و راه اندازی اتوماسیون کنترل تردد خودرو اعم از دستگاه کارتخوان پارکینگی و نرم افزار مدیریت پارکینگ در پارکینگ آدینه بقیه ا... اعظم در چالوس - 94/04