راه اندازی اتوماسیون حضور و غیاب- آژانس هواپیمایی ستایش گشت

نصب و راه اندازی اتوماسیون حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی و شبکه در آژانس هواپیمایی ستایش گشت - 94/4