دستگاه حضور و غیاب انگشتی-در 6 مرکز از شبکه بهداشت طارم

نصب و راه اندازی 6 دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی ، کارتی ، شبکه در 6 مرکز از شبکه بهداشت طارم - 94/3