سیستم کنترل تردد دانش آموزی- مدرسه هیئت امنائی شهید حقانی رودبار

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دانش آموزی  ، اثر انگشتی و کارتی در مدرسه هیئت امنائی شهید حقانی رودبار - 94/3