اجزای تشکیل دهنده RFID

در مقالات گذشته به بحث نقش فناوری RFID در فناوری اطلاعات بطور مفصل پرداخته شد. اکنون می خواهیم با اجزای تشکیل دهنده RFID بطور کامل آشنا شویم.

 

فناوری RFID از سه قسمت تشکیل شده است:


A Scanning antenna : tagبرای برقراری ارتباط و ارسال امواج رادیویی به  
A Transceiver with a decoder: برای تفسیر داده ها  
A Transponder ( the RFID tag): اطلاعات لازم در آن ذخیره شد است

Transponder the RFID tag

Scanning antenna chip

نحوه انجام عملیات
آنتن(Scnning Antenna) امواج رادیویی را در محدوده نسبتاًکوچکی منتشر می کند. این امواج رادیویی دو عمل اصلی انجام می دهند:
1- وسیله ای برای ارتباط با (Transponder) RFID Tag است.
2- انرژی مورد نیاز Tag  برای برقراری ارتباط را فراهم می کند(در مورد tag های Passive)
وقتی که یک Tag  در میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده در اطراف reader قرار می گیرد، سیگنال های فعال کننده که توسط آنتن فرستاده شده اند، روی آن اثر گذاشته و به عبارتی تراشه RFID را بیدار می کند و این تراشه اطلاعات موجود در Tag را در اختیار آنتن قرار می دهد. نقش Transceiver در این عملیات کنترل خطوط ارتباطی و داده ها است.
در واقع یک دستگاه reader ترکیبی است از یک Scanning antenna و Transceiver که گاهی بخاطر صرفه جویی در فضا و عدم نیاز به برد بالای 1 متر با هم ادغام می شوند.
اطلاعات خوانده شده توسط reader به server محلی موجود انتقال می یابد و این اطلاعات پردازش شده و در تشکیلات داخلی یک سازمان برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد


انواع Tag های RFID
به طور کلی سه نوع RFID Tag وجود دارد که عبارت